ДЕЧИЈА НЕДЕЉА од 4. до 10. октобра 2021. године

И ова Дечија недеља је прилика да децa остану у средишту друштвених настојања да буду заштићена и срећна, да живе у подстицајном, здравом и сигурном окружењу у коме могу да остваре максимум својих потенцијала, а то се постиже континуираном бригом о заштити, унапређењу и промоцији дечијих права у којој учествују сви релевантни друштвени актери.

Стога ће ове године, Дечија недеља бити обележена под слоганом, чија инспирација су стихови песме Дете, нашег великог песника Љубивоја Ршумовића:

ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ

ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ*

Дечија недеља је највећа национална манифестација за децу, која се сваког октобра одржава у циљу уједињења свих друштвених актера са циљем континуинираног побољшања положаја детета. Она је и прилика да се укаже на постигнуто, али и на недостајуће у области промоције и заштите дечјих права у Републици Србији.

Дечију недељу препознају и обележавају све релевантне институције об-разовања и културе, социјалне и здравствене заштите, а симбол је и успешне сарадње државе, цивилних и струковних организација, као и угледних поједи-наца посвећених деци у заштити дечијих права.

Дечија недеља је уједно и најрадоснија седмица у години, обележена пуним учешћем деце у свим програмима који је прате и у којима деца имају прилику да покажу своје таленте, вештине и способности, a одржаће се под покрови-тељством Министарства за бригу о породици и демографију.

Традиција Дечије недеље је веома дуга на овим просторима се обележава од 1934. године, од 1987. године је на предлог организације Пријатељи деце Србије уведена у Закон о друштвеној бризи о деци. Oд 2018. године се налази у Закону о финансијској подршци породица са децом. Све време свог постојања манифестација прилагођава програмске циљеве актуелним потребама деце и младих, али не мења своју мисију увек указујући на стварни положај детета и младих у друштву и важна питања у овој области, скрећући пажњу на дете као носиоца права да одраста у што бољим условима, како у породици, тако у локалној заједници и друштву у целини.

Улога Дечије недеље је и избор најактуелнијих тема за допринос даљем развоју савременог националног система за промоцију и заштиту дечијих права. Она подстиче унапређење положаја детета у нашем друштву кроз континуини-рани развој свих услова, и пружање финансијске, социјалне, здравствене, културне и образовне подршке за остварење ових циљева. Дечија недеља, такође, подстиче пуно учешће деце и младих у друштвеном животу, сензибилишући јавност о потреби пружања једнаких шанси за свако дете, као и у остваривању њиховог пуног потенцијала кроз слободно формирање и изражавање мишљења о свим питањима која их се тичу, а у складу са годинама живота и зрелошћу.

Планетарни изазов настао услед пандемије COVID-19 показао је да само у атмосфери опште сарадње свих државних органа, стручних, хуманитарних и струковних организација и удружења и других актера, као и грађана у целини, можемо заједнички превазићи кризу, а неопходно је имати у виду да је брига о најрањивијим групама становништва, попут деце, темељ праведног друштва. Ове године ће Дечија недеља бити обележена у духу заштите, унапређења и промоције свих дечјих права и подсећања шта као друштво чинимо и чинићемо да подржимо визију света у којем свако дете има могућност да оствари свој пуни потенцијал без дискриминације, да је заштићено, вољено и поштовано и да има могућност да учествује у доношењу одлука које утичу на њен или његов живот, а у духу наше традиције и Конвенције о правима детета и свих позитив-них међународних и домаћих прописа.

Циљеви „Дечије недеље“ су:

–  скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце;

– указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене инсти-туције имају у заштити деце, и остваривању њихових права;

–  презентација до сада постигнутих резултата;

– указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце;

– подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права, и оптимални развој сваког детета;

–  промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу;

– покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању по-ложаја деце у Републици Србији, и остваривању њихових права.

Програмске активности, циљеви и теме Дечије недеље почивају на релевант-ним међународним и националним документима и прописима, као и задацима у процесу придруживања Европској унији, а реализују се у свим срединама, на републичком и локалном нивоу, уз пуно учешће деце и младих.

Основни документ за планирање и реализацију активности у току Дечије недеље је Конвенција о правима детета Уједињених нација, усвојена 1989, а ступила на снагу 1990. године. Генерална скупштине УН 2002. године, усвојила

је и завршни документ ,,Свет по мери деце”, који је дао јасне смернице за при-

знавање, заштиту и промовисање права детета, као и развој услова за њихово остваривање и заштиту.

Породичним законом у национални правни оквир уграђени су главни прин-ципи Конвенције о правима детета, и то: право на живот, опстанак и развој, нај-бољи интерес детета, право на партиципацију и право на недискриминацију. Савет за права детета, као једно од саветодавних тела Владе, активан је од 2002. године. Национални оквир за конкретне мере које воде стварању савременог инклузивног друштва дао је Општи протокол за заштиту деце од злостављања

 

  • занемаривања, који је Влада донела 2005. године. Уследили су документи који доприносе социјалној и образовној инклузији све деце, унапређују доступност образовања и подижу његов квалитет, уз посебну пажњу усмереној ка деци из осетљивих група.

Дечија недеља ће промовисати важност примене свих постојећих механи-зама за квалитетно и здраво одрастање деце у различитим околностима. Због тога је изузетно важан корак апсолутна примена постојеће, као и рад на недо-стајућој легислативи у овој области.

Програм активности за време трајања Дечије недеље у 2021. години Мини-старство за бригу о породици и демографију реализује у сарадњи са организа-цијом Пријатељи деце Србије и мрежом организација Пријатеља деце на тери-торији целе Републике Србије, уз подршку свих осталих друштвених актера у овој области.

Програм и промотивни материјал Дечије недеље доставља се министарстви-ма, школама и предшколским установама, као и градоначелницима и председ-ницима општина у Србији, уз позив да у складу са Римском декларацијом Гра-доначелници заштитници деце, у својим заједницама допринесу разноликости

  • богатству садржаја, као и општој видљивости ефеката Дечије недеље.

dnposter

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

9248484